UNICEF | for every childUNICEF | for every child

குழந்தைப்பருவத்தை மாற்றும் திட்டம்

நாங்கள் 21 நாடுகளில் உள்ள இளைஞர்கள் மற்றும் வயதானவர்களிடம் கேட்டோம்

இன்றைய உலகில் வளருவது எப்படி?

மேலும் தலைமுறைகள் எப்படி உலகத்தை வித்தியாசமாகப் பார்க்கிறார்கள்?

உள்ளே சென்று குழந்தைப்பருவத்தின் மாறும் தன்மையைக் கண்டறியவும்

உள்ளே செல்லவும்!